Fixzed is partner in

beleid

BELEIDSVERKLARING

KWALITEIT

Het leveren van kwaliteit is een onderdeel van de bedrijfsfilosofie van BMT (inclusief Bouw en Onderhoud, Gevelonderhoud (Biltz B.V.), Projecten, Brandpreventie, Betontechniek, Stoffering/Projectinrichting, Mouton en TBK.) Om te komen tot een doelmatige besturing van de bedrijfsactiviteiten is een goed functionerend kwaliteitssysteem een belangrijk gereedschap. Binnen deze context is BM1 in het bezit van het ISO 9001 certificaat (en is de ambitie om TBK hier in 2025 bij aan te laten sluiten). Hiermee benadrukt BMT dat zij de kwaliteit van het tot stand komen van het product alsmede de kwaliteit van het product zelf hoog in het vaandel heeft staan. Binnen de aan de hand van deze norm ingerichte processen wordt gewerkt vanuit de klanteisen naar klanttevredenheid. Verbeterprocessen spelen hierbinnen een belangrijke rol.

Voorts heeft de directie haar kwaliteitsbeleid gedefinieerd. Het geheel van maatregelen, procedures en middelen is vastgelegd en gedocumenteerd in een interactief KAM systeem. De doelstellingen hiervan zijn veelzijdig:

 • lnformatie voor de opdrachtgever over de organisatie en de werkwijze.
 • Bijdragen aan duidelijkheid binnen de organisatie door middel van het vastleggen van bevoegdheden, procedures en werkwijzen.
 • Het bevorderen van eenduidigheid in werken.
 • Het verschaffen van een hulpmiddel bij het opleiden van nieuwe medewerkers.
 • Het vastleggen van het in de organisatie aanwezig zijnde vakmanschap.
 • Het faciliteren om continue verbetering na te streven op het gebied van VGM en kwaliteit.

Om dit te bewerkstelligen zal het KAM systeem actueel worden gehouden. De directie van BMT2 verklaart dat het KAM systeem de bedoelingen van de directie juist weergeeft, dat de directie het KAM systeem heeft goedgekeurd en dat de inhoud hiervan bindend is voor de gehele organisatie.

VEILIGHEID, GEZONDHEID EN MILIEU

Het veiligheids, gezondheids- en milieubeleid van BMT3 is er op gericht om onaanvaardbare risico’s op het gebied van persoonlijk letsel van medewerkers en derden uit te sluiten. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen eigen en tijdelijke medewerkers. Het aanpakken van de risico’s bij de bron heeft de voorkeur. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, worden de risico’s tot een aanvaardbaar niveau geminimaliseerd middels passende beheersmaatregelen. BMT streeft er steeds naar de gezondheid en de veiligheid van het personeel en omstanders zo goed mogelijk te garanderen c.q. waarborgen en het milieu zo min mogelijk te belasten.

Het beleid is in de eerste plaats gericht op het voorkomen van persoonlijk letsel, materiële schade en milieuschade. Wanneer zich onverhoeds toch een situatie voordoet, waarin corrigerend opgetreden dient te worden, is het personeel hierop voorbereid door middel van instructies en opleidingen. BMT gaat uit van een gedeelde verantwoordelijkheid voor veilig, gezond en milieubewust werken. Enerzijds heeft zij als werkgever de plicht zorg te dragen voor goede, veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Anderzijds heeft zij het recht van de medewerkers te verlangen dat zij werken met de ter beschikking gestelde middelen en volgens de van toepassing zijnde richtlijnen. De werknemer heeft daarbij altijd het recht en de plicht het werk te onderbreken, wanneer er naar zijn redelijk oordeel direct gevaar bestaat voor hemzelf en/of derden.

Daarnaast heeft BMT zich onderworpen aan de eisen, zoals gesteld in de VGM Checklist Aannemers 2017/6.0 en is zij in het bezit van het bijbehorende certificaat. Ondanks het feit dat milieu een wezenlijk onderdeel vormt van het VCA, gaat er hierin weinig aandacht uit naar zaken als milieurisicomanagement en duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. En dat terwijl deze onderwerpen in de praktijk als synoniem worden gebruikt voor een bedrijfsvoering, waarbij evenwicht bestaat tussen economische, sociale en milieubelangen. Om die reden heeft Biltz4 haar bedrijfsinterne milieuzorgsysteem laten certificeren conform de norm ISO 14001.

De uitgangspunten van het veiligheids-, gezondheids- en milieubeleid zijn:

 • Het vermijden van gevaren en risico’s voor personeel en omstanders door gevaren en risico’s tijdig te onderkennen en gepaste beheersmaatregelen te nemen.
 • De medewerkers goed informeren en instrueren op het gebied van veilig, gezond en milieubewust werken.
 • Het te allen tijde voldoen aan de diverse milieuwet- en regelgeving en andere eisen.
 • Het werken met hoogwaardig materiaal en materieel afgestemd op de werksituaties.
 • Rekening houden met VGM aspecten bij de inkoop van materiaal en materieel.
 • Op de hoogte blijven van ontwikkelingen op gebied van nieuw material en materieel dat een positieve bijdrage levert aan veiliger, gezonder en milieubewuster werken.
 • Het gratis ter beschikking stellen van persoonlijke beschermingsmiddelen en erop toezien dat deze op de juiste wijze worden gebruikt en onderhouden.
 • Het uitvoeren van periodieke VGM inspecties op de werkplek.
 • Het motiveren van alle betrokkenen om de grootst mogelijke mate van veiligheid, milieubewustzijn, kwaliteit, orde en netheid na te streven.
 • Het streven naar continue verbetering op het gebied van VGM

RESULTAATGERICHT SAMENWERKEN

Vanuit een proces- en kwaliteitsgerichte aansturing is er binnen Biltz B.V. in tegenstelling tot de traditionele, inspanningsgerichte aanpak, waarbij de kostprijs centraal staat, steeds meer sprake van een resultaatgerichte aanpak van projecten, waarbij het uiteindelijke projectresultaat (het door de opdrachtgever gewenste kwaliteitsniveau) contractueel is vastgelegd op basis van prestatie-eisen. In dit kader is Biltz BV.. gecertificeerd volgens het VGO Keur. Dit keurmerk is bedoeld voor onderhoudsbedrijven die met betrekking tot proces en kwaliteit hebben aangetoond te kunnen voldoen aan de eisen op het gebied van Resultaatgericht Samenwerken. De kwaliteitscriteria, die voor het keurmerk van belang zijn, houden niet alleen verband met organisatorische en kennistechnische aspecten, maar ook met klanttevredenheid en financiële zekerheid.

FOREST STEWARDSHIP COUNCIL

Biltz Bouw en Onderhoud richt zich sinds jaar en dag op het onderwerp FSC. FSC, de Forest Stewardship Council (Raad voor goed Bosbeheer), is een internationale organisatie die verantwoord bosbeheer stimuleert. FSC stelt wereldwijde standarden voor bosbeheer op, met daaraan gekoppeld een keurmerk. De kern van het werk van FSC is dat bossen goed worden beheerd. Door het FSC keurmerksysteem kunnen boseigenaren die zich aan de afspraken houden, zich onderscheiden van degenen die hun bos niet goed beheren. Daarnaast maakt FSC het hout herkenbaar voor de eindgebruiker. Deze kan er zeker van zijn dat het uit goed beheerde bossen komt, doordat het hout door de hele handelsketen wordt gevolgd (Chain of Custody). Biltz Bouw en Onderhoud is in dit kader convenantpartner van FSC Nederland en ni het bezit van het FSC Keurmerk.

Biltz Bouw en Onderhoud gevestigd Overschiestraat 178 te Amsterdam heeft als FSC-gecertificeerd bedrijf de eisen m.b.t. Fundamentele FSC Arbeidsvoorwaarden gelezen en begrepen. Biltz Bouw en Onderhoud verklaart dat ze thans en in de toekomst vanzelfsprekend afziet van kinderarbeid, dwangarbeid en discriminatie en dat ze haar werknemers vrijheid van vereniging verleent (zoals omschreven in FSC-STD-40-004 V3.1). Dit beleid is geborgd in procedures.

BRL100 / F-GASSEN:

Het directiebeleid van TBK Klimaat is gericht op het voorkomen van emissies van f-gassen en op naleving van wet-en regelgeving op het gebied van f-gassen. De directie zal jaarlijks de procedures en werkinstructies beoordelen met als doel ervoor te zorgen dat de procedures en werkinstructies bij voortduring geschikt, passend en doeltreffend zijn en continu verbeterd worden. Ook beoordeelt de directie of de procedures en werkinstructies doeltreffend zijn geimplementeerd en worden nageleefd. Tevens beschikt onze organisatie over en procedure voor de periodieke evaluatie van de naleving van wet- en regelgeving op het gebied van -f gassen en over een bedrijfsvoeringsysteem met betrekking tot een klachtenprocedure.

SLOTBEPALINGEN

De directie is verantwoordelijk voor het onderhouden van het managementsysteem en het behouden van de certificeringen. De directie stelt alle benodigde middelen ter beschikking om aan bovengenoemde criteria te kunnen voldoen.

Aldus vastgesteld te Amsterdam 24 oktober 2023

1 Inclusief Bouw en Onderhoud, Gevelonderhoud, Brandpreventie, Betontechniek, Stoffering/Projectinrichting, Mouton
2 Inclusief Bouw en Onderhoud, Gevelonderhoud, Projecten, Brandpreventie, Betontechniek, Stoffering/Projectinrichting, Mouton en TBK (zie ook Beleidsverklaring TBK)
3 Inclusief Bouw en Onderhoud, Gevelonderhoud, Projecten, Brandpreventie, Betontechniek, Stoffering/Projectinrichting, Mouton en TBK (zie ook Beleidsverklaring TBK)
4 Inclusief Bouw en Onderhoud, Gevelonderhoud

Dikke lijn met zwart